2325 2235 Iridium KI-G100 KE 433 K 127


my favorite phone!!!
2235