TQ-G400 TQ-G450 TQ-G700 MC-G1
GX-10 GX-10i GX-15 GX-17
GX-20 GX-25 GX-29 GX-30
 
TM 100 TM 200 902SH  Sharp TQ-G400